Profil spoločnosti
Kontakty
Produkty
Technicko-ekonomické služby
Vo svete
Novinky
Scroll up
Scroll down
Scroll up
Scroll down
Scroll up
Scroll down
Scroll up
Scroll down
Hľadať

Tlačiť

Pridať do záložiek


!!!Novinka!!!

 

Energeticky úsporné ložiská

 

 

SKF energeticky úsporné ložiská E2 patria do skupiny ložísk,
ktoré sú špeciálne upravené a vyrobené na účely zníženia koefi cientu trenia
o 30 % oproti už aj tak efektívnym SKF štandardným ložiskám. To znamená, že
pri porovnaní s inými výrobcami ložísk zníženie koefi cientu trenia môže byť
ešte vyššie. Tak ako nová generácia kompaktných žiariviek prináša úspory energie po celom svete, SKF energeticky úsporné ložiská tiež znižujú spotrebu elektrickej energie.Vykazujú extrémne nízke trenie, ktoré umožňuje výrobcom i prevádzkovateľom strojných zariadení

výrobu resp. prevádzkovanie zariadenia s vyššou energetickou účinnosťou, a tým zníženie celkových nákladov na prevádzku týchto zariadení. Súčasne umožňuje prispieť k zachovaniu svetových zdrojov energie i pre budúce generácie a je ohľaduplné voči prírode

.

 

Znižovanie energetickej náročnosti

 

Pri použití v miliónoch strojov ako sú elektrické motory, čerpadlá, dopravníky
a iné zariadenia s nízkym, resp. stredným zaťažením, majú ložiská SKF E2 potenciál na znižovanie celkovej energetickej náročnosti priemyselnej výroby. Ako významne? Uvádzame len jeden príklad z mnohých: Ak by energeticky efektívne ložiská SKF boli použité na každom priemyselnom motore v EÚ a USA (za predpokladu že sa trecí koefi cient zníži o 30 %) potenciál energetických
úspor by sa rovnal 2,46 miliardy kWh/rok. Tento odhad neberie do úvahy milióny
motorov, ktoré sa používajú inde vo svete

 

Ďalšie sekundárne prínosy
(mimo úspor energie)

 

Vo väčšine prípadov SKF energeticky úsporné ložiská pracujú v nižších prevádzkových teplotách v porovnanís SKF štandardnými ložiskami pri zachovaní
rovnakých otáčok a zaťažení. Znížený koefi cient trenia prispieva k zníženiu spotreby maziva a tiež vplýva na zvýšenie životnosti komponentov strojného zariadenia ako takého. Výsledkom je oveľa nižší negatívny vplyv na životné prostredie.

 

Symbol na obale ložísk
SKF znamená, že výrobok
alebo riešenie vo
vnútri balenia spĺňa SKF
štandard pre dosiahnutie
zvýšenia úspor elektrickej energie

 

© BDI 2008

Mapa Stánok